GSBA Vice President

Lauren Uhl

gsba-vicepresident@zagmail.gonzaga.edu

Monday 12:00 – 4:00PM
Tuesday
Wednesday 12:00 – 4:00PM
Thursday
Friday 12:00 – 4:00PM