GSBA Vice President

Lauren Uhl

gsba-vicepresident@zagmail.gonzaga.edu

Monday 3:30-6:00pm
Tuesday
Wednesday 3:30-6:00pm
Thursday
Friday 3:30-6:00pm